Janma Dibas Shapath Harash Ek Ek

Janma dibas shapath harash ek ek

Translation

Birthday and promise-ecstasy - one, one.