Chahina Jiban Chahina Maran Chahina

Chahina jiban chahina maran
Chahina dyulok chahina bhulok chahina
Agyanatar timir guhai tushite amai
Kakhano kandina hasina