Nirab Bhashai Pranati Janai Nirab Bhashai

Nirab bhashai pranati janai nirab bhashai
Eso kanurai eso kanurai hiya anginai