Bhalo Basi Prabhur Nayan Bhalo Basi

Bhalo basi prabhur nayan
Bhalo basi prabhur charan
Taito jani ek hayeche
Amar jiban maran