Dukha Ar Shokhe Bhara Amader Ei Dhara

Dukha ar shokhe bhara
Amader ei dhara
Prarthana kari narayan
Dur karo dukher karan