Je Jan Jane Saral Hasi Haste Sakal Abasthai

Je jan jane saral hasi haste sakal abasthai
Se jan thake dibya nitya atma jyotir samatai