Jaha Ghate Ghate Shudhu Shikha Dite

Jaha ghate ghate shudhu shikha dite
Jaha moder prayojan
Ta na hale ghatitana eman aghatan