Dhani Mani Guni Hate Anukul Kaj Je Kare

Dhani mani guni hate anukul kaj je kare sandhan
Bara lok se hate pare pabena se atmar aobhan