Dukha Byatha Dei Dekhiye Kothai Durbalata

Dukha byatha dei dekhiye kothai durbalata
Ta na hale dukha byathar kisher sarthakotha