Dibya Jiban Karte Japan Barjan Kare Ghor

Dibya jiban karte japan
Barjan kare ghor pralobhan
Hate habe sachetan
Darkar shudhu smaran