Jiban Mukta Jiban Japan Atma Dekhe Nitya

Jiban mukta jiban japan
Atma dekheje nitya swapan
Baddha jiban hai prahasan
Jane na je har amar prana man