Garba Ele Mane Prane Dekhi Jadi Samukh

Garba ele mane prane
Dekhi jadi samukh pane
Kata piche dekhbo ache amar sthan
Hatash hale pichhe dekhe shanto habe pran