Drashta Atma Kare Darashan Keman Khela

Drashta atma kare darashan
Keman khela kare prana man
Deha thake pray ghor achetan
Britha e jiban britha e maran