Hanite Chahigo Kalush Manase

Hanite chahigo kalush manase ajike hanite
Shasan tahar kadapi jibane chahina manite