Dharar Anke Asiyachi Ami

Dharar anke asiyachi ami nijere danite
Agyanatar ashani janani dharite hanite