Aphuran Jeno Dharar Pitar

Aphuran jeno dharar pitar amar ashish bal
Shanto haibe dharar manas habe pran achapal