Saphalata Lagi Kande Mor

Saphalata lagi kande mor prana man
Tai bahu dure hiya prashanti dhan