Nirabata Nirabata Asimatar Nirabata

Nirabata nirabata asimatar nirabata
Tomar majhe raje kebal swapan purir saphalata