Maraner Buke Hiyar Swapane Heri Dekha

Maraner buke hiyar swapane heri
Dekha dao prabhu keno karo ar deri