Andhar Gabhire Nehari Amar Khudra Amire

Andhar gabhire nehari amar
Khudra amire
Sakal madhur swapan haibe
Binash achire