Jiban Pathe Ekla Jete Nahi Kari Bhoy

Jiban pathe ekla jete nahi kari bhoy
Charidhare hase amar param dayamoy