Maner Nishar Abasane Maner Nishar

Maner nishar abasane maner nishar
Dekhte pelam hasi madhur param pitar