Nirmal Hiya Nirmal Ankhi Sab Kichu Mor

Nirmal hiya nirmal ankhi
Sab kichu mor hok nirmal
Pratiti chinta pratiti karma
Hok shatadal puta parimal