Sajabo Ajike Amar Jiban Tomar Ruper

Sajabo ajiike amar jiban
Tomar ruper madhurite
Phutibe amar madhur maran
Tomar kripar surabhite