Basanar Jal Bhitare Bahire

Basanar jal bhitare bahire
Eshana bahni nai
Tai nahi pai prabhur charane
Nimesher tare thai