Gyaner Alo Pradip Bihin Bhitar Bahir

Gyaner alo pradip bihin bhitar bahir
Charidhare agyanatar drira prachir