Amare Jagai Amare Nachai

Amare jagai amare nachai
Puratan madhu smriti
Samukhe chutibo muktir lagi
Sabare janaye priti