Bajaye Banshari Kanur Banshari Hridaya

Bajaye banshari kanur banshari
Hridaya gahane
Amar amire nashibo ebar
Gabhir ghumer swapane