Tomai Bale Amar Mane Sakal Gopan Katha

Tomai bale amar mane
Sakal gopan katha
Amar sabi halo aji
Madhur nirabata