Bhakti Bhare Dhare Tomar Charan Khani

Bhakti bhare dhare tomar
Charan khani
Shunte chahi balte chahi
Tomar bani