Sakal Bela Sabar Hasi Barai Madhur

Sakal bela sabar hasi
Barai madhur
Sakal bela sabi kache
Nai je sudur