Asha Diye Prabhu Amai Rahona Ar Bahu Dure

Asha diye prabhu amai rahona ar bahu dure
Phutbe amar jiban khani tomar bijoy giti sure