Chahi Shudhu Dharar Matar Sneha Kebal

Chahi shudhu dharar matar sneha kebal sneha
Dhanya habe amar jiban amar hriday deha