Akashe Shanti Batase Shanti

Akashe shanti batase shanti hriday gabhire shanti
Tader ashish labhile jibane phutibe oishi kanti