Labhi Mago Bhitar Bahir Tomar Kripa Khama

Labhi mago bhitar bahir tomar kripa khama
Taito ami benche achi ogo manorama