Tomar Paye Diyecho Thai Taito Kari Nitya Aj

Tomar paye diyecho thai taito kari nitya
Aj hate ma habo tomar param sneher brithya