Nil Akasher Sunil Pakhi Dake Amai Dake

Nil akasher sunil pakhi dake amai dake
Amar bedan amar jatan dure phele rakhe