Charan Dhare Thakbo Kebal Tomar Charan

Charan dhare thakbo kebal tomar charan dhare
Pujbo tomai dibanishi param bhakti bhare