Namer Jasher Kangal Jara Tader Namaskar

Namer jasher kangal jara tader namaskar
Tumi shudhu laho mago amar ashrudhar