Madhur Madhur Hriday Madhur Jiban Madhur

Madhur madhur hriday madhur jiban madhur madhur
Pale pale tomar hasi tomar kripa prachur