Shikkha Dite Chaho Tumi Nirabatar Shikkha

Shikkha dite chaho tumi nirabatar shikkha
Taito tumi dile amai amaratar dikkha