Snehamoyi Usharani Karalini

Snehamoyi usharani karalini nisha sheshe
Khipra charane ese sharanagata
Jatrir prane jwalo pradip shata