Kripanata Bhitar Bahir Kebal Kripanata Taito

Kripanata bhitar bahir kebal kripanata
Taito dure bahu dure hiyar madhurata