Ek Kare Dao Nimna Jiban Urdha Jiban Sathe

Ek kare dao nimna jiban urdha jiban sathe
Mithya mayar bhangbo prachir nishthur bajraghate