Bahir Jiban Ashru Hasi Dukher Sukher Gan

Bahir jiban ashru hasi dukher sukher gan
Bhitar jiban alo chhaya katoi byabadhan