Shakti.. Mantra Shakti Sadhan Kari Shakti

Shakti shakti shakti mantra shakti sadhan kari
Shakti moder sakal karma nitya ache dhari