Shyama Moder Sakal Karma Nitya Ache Dhari

Shyama moder dhyane gyane shyama moder prane
Shyama ebar niye chalo shakti abhijane