Shakti Bihin Shiber Puja Bhakti Bihin Dan

Shakti bihin shiber puja bhakti bihin dan
Chalar pathe nahi pabe amrita sandhan