Shakti Mantra Akkhoy Hok Akkhoy Hok Shakti

Shakti mantra akkhoy hok akkhoy hok shakti
Akkhoy hok shakti sadhan shakti anurakti