Lukayito Chira Lukayito Agnikana Kari

Lukayito chira lukayito agnikana kari udbhasito
Nash karo aji amar tiktata mor paraner sarba malinata